Absorbest

Absorbest

Absorbests superabsorberande produkter används när det är avgörande att samla upp stora mängder vätska. Sortimentet är specialiserat på avancerad sårbehandling och möter både hygien- och funktionskrav inom medicinteknikområdet, men omfattar också produkter för rengöring och mat-transporter.

Absorbest har total kontroll över hela produktionsprocessen, från råmaterial till färdig produkt, vilket gör att Absorbest kan skapa snabba förändringar och vara lyhörda för kundernas krav.

Antalet individer med svårläkta sår växer över hela världen och allt färre resurser ska fördelas mellan en växande grupp med patienter. Av den anledningen behöver branschen utveckla produkter som bidrar till sänkta vårdkostnader och förbättrad hälsa. I sin tur behöver produkterna vara enkla att förstå och hantera, vilket skapar en grund för effektivare behandling.

Absorbest ägnar tid och energi åt att förbättra befintliga produkter och utveckla nya. Just nu utvecklas superabsorberande produkter som kombineras med tryckta elektroniska sensorer.

 

RISE har visat att de kan omsätta teorin till en kommersiellt gångbar produkt. 

Samarbetet med RISE föregicks av att Absorbest hade identifierat en möjlighet för sin produkt. En tanke hade fötts, där man funderade på om man skulle kunna erbjuda kunderna ett förband som meddelade när det var dags att byta det. Om detta var möjligt skulle man kunna förbättra läkprocessen, då det är fördelaktigt att inte byta förband onödigt ofta. Absorbest identifierade RISE Research Institute of Sweden AB med testbädden Printed Electronics Arena (PEA) som en möjlig partner. Efter diskussioner med forskningsteamet på PEA kom man fram till att tryckt elektronik kunde erbjuda det som Absorbest efterfrågade. Ett samarbete etablerades och tillsammans utformades en ansökan till Vinnovaprogrammet Smartare Elektroniksystem för utveckling av systemet. Diarienummer 2016-01614

Konceptet bygger på en elektrokrom display som är utvecklad inom RISE, i kombination med en sensor som genererar en spänning när den utsätts för sårvätska. Elektroderna i sensorn bildar tillsammans med sårvätskan en battericell som genererar tillräcklig spänning för att displayen ska övergå från en ljusblå till mörkblå färg och därmed indikera att det är dags att byta ut förbandet.

Projektet startade med utveckling av sensorn för att hitta rätt material och dimensioner för att erhålla önskvärd funktion. Genom tester på PEA och hos Absorbest, samtidigt som diskussioner fördes med Beneli angående produktionsmöjligheter, kom man fram till en önskvärd design. Tillverkningen av hela systemet kunde nu ske med standardtryckprocesser som screentryckning. Systemlösning och tillverkningsprocesser utvecklades på PEA i nära samarbete med Absorbest och Beneli. Tillverkningsprocessen av sensorn har överförts till Beneli, som är ett tryckeri för både grafiska etiketter och funktionella material, för tillverkning i en produktionsmiljö. Systemet har tillverkats i en upplaga av 1000st sensorer, varav några är ute för utvärdering i en mindre klinisk prövning. I och med detta har processen för CE-märkning påbörjats.

Vi är mycket stolta över att få varit med på den här resan, från idé och ända fram till patienttester.

 

Vi pratade med Absorbest och bad dem berätta om samarbetet med RISE och PEA.

Hur kom ni i kontakt med RISE?
Absorbests ägare Rolf Rovaniemi träffade Göran Felldin, samverkansdirektör vid Linköpings universitet, på en middag på slottet 2013. Eftersom en sensor i våra produkter var ett intressant område, ordnades ett första möte mellan Absorbest och Acreo.

Hur såg utvecklingsprocessen av projektet ut?
Projektet startade med en teoretisk förstudie kring olika alternativ för sensorer i sårförband. Tillsammans valde vi att gå vidare med en fuktsensor, då våra superabsorberande förband hanterar mycket vätska. Acreo-RISE föreslog en innovativ lösning att kombinera en fuktsensor med deras befintliga display, och i utvecklingsprocessen togs produkten fram i mindre skala för att visa på funktionen. För att vidareutveckla sensorn från demo-skala till slutlig produkt sökte vi tillsammans finansiering från Vinnovas program, Smartare Elektroniksystem. Den framtagna fuktsensorn har därefter testats i en klinisk prövning på ett urval patienter för att kunna bedöma hur sammansättning av sensor och förband fungerar.

Hur fungerade samarbetet? 
Samarbetet med RISE har fungerat mycket bra. Det har varit enkelt och smidigt att jobba tillsammans.

Vad tycker ni RISE har bidragit med?
RISE har bidragit med stor kunskap inom tryckt elektronik och en innovativ lösning för hur vi ska utforma och tillverka fuktsensorn och dess display. Samtidigt som de ligger nära forskningen inom området har de varit lyhörda för våra behov som ett mindre medicintekniskt företag och på de krav som ställs på den färdiga produkten. RISE har visat att de kan omsätta teorin till en kommersiellt gångbar produkt. I samarbetet har RISE även bidragit med projektledning samt tester på professionell nivå.

Hur kommer den här lösningen påverka vårdkvaliteten för personalen och patienterna?
Att som patient själv kunna läsa av ifall fuktsensorns display indikerar på ett förbandsbyte bidrar till en ökad medvetenhet och engagemang i behandlingen, vilket har visat sig framgångsrikt. För vårdgivaren kan fuktsensorn ge vägledning i beslutet om och när ett förbandsbyte ska ske.

Vad kommer härnäst?
Absorbest har ansökt om att få CE-märka ett förband med fuktsensor och väntas få svar på detta under våren 2020. Hittills har produkten testats i en mindre patientstudie, men när produkten är CE-märkt ska den utvärderas i större skala med hjälp av utvalda vårdenheter.

Läs mer om Absorbest här:
Webbplats: https://absorbest.se/
Facebook: facebook.com/drymaxwoundcare
Linkedin: linkedin.com/company/absorbestab