Absorbest

Absorbest

Absorbests superabsorberande produkter används när det är avgörande att samla upp stora mängder vätska. Sortimentet är specialiserat på avancerad sårbehandling och möter både hygien- och funktionskrav inom medicinteknikområdet, men omfattar också produkter för rengöring och mat-transporter.

Absorbest har total kontroll över hela produktionsprocessen, från råmaterial till färdig produkt, vilket gör att Absorbest kan skapa snabba förändringar och vara lyhörda för kundernas krav.

Individer med svårläkta sår växer över hela världen och allt färre resurser ska fördelas mellan en växande grupp med patienter. Av den anledningen behöver branschen utveckla produkter som bidrar till sänkta vårdkostnader och förbättrad hälsa. I sin tur behöver produkterna vara enkla att förstå och hantera, vilket skapar en grund för effektivare hantering.

Absorbest ägnar tid och energi åt att förbättra befintliga produkter och utveckla nya. Just nu utvecklas superabsorberande produkter kombinerat med tryckta elektroniska sensorer.

 

RISE har visat att de kan omsätta teorin till en kommersiellt gångbar produkt. 

 

Samarbetet med RISE föregicks av att Absorbest hade identifierat en möjlighet för sin produkt. En tanke hade fötts, där man funderade på om man skulle kunna erbjuda kunderna ett förband som meddelade när det var dags att byta det. Om detta var möjligt skulle man kunna förbättra läkprocessen, då det är fördelaktigt att inte byta förband onödigt ofta. Absorbest identifierade RISE Research Institute of Sweden AB med testbädden Printed Electronics Arena (PEA) som en möjlig partner. Efter diskussioner med forskningsteamet på PEA kom man fram till att tryckt elektronik kunde erbjuda det som Absorbest efterfrågade. Ett samarbete etablerades och tillsammans utformades en ansökan till Vinnovaprogrammet Smartare Elektroniksystem för utveckling av systemet.

Konceptet bygger på en elektrokrom display som är utvecklad inom RISE, se hemsida, i kombination med en sensor som genererar en spänning när den utsätts för sårvätska. Elektroderna i sensorn bildar tillsammans med sårvätskan en battericell som genererar tillräcklig spänning för att displayen ska övergå från en ljusblå till mörkblå färg och därmed indikera att det är dags att byta ut förbandet.

Projektet startade med utveckling av sensorn för att hitta rätt material och dimensioner för att erhålla önskvärd funktionGenom tester på PEA och hos Absorbest, samtidigt som diskussioner fördes med Beneli angående produktionsmöjligheter, kom man fram till en önskvärd design. Tillverkningen av hela systemet kunde nu ske med standard tryckprocesser som screentryckning. Systemlösning och tillverkningsprocesser utvecklades på PEA i nära samarbete med Absorbest och Beneli. Tillverkningsprocessen har överförts till Beneli, som är ett tryckeri för både grafiska etiketter och funktionella material, för tillverkning i en produktionsmiljö. Systemet har tillverkats i en upplaga av 1000st sensorer, vilka nu är ute för utvärdering i bland annat patienttesterI och med detta har processen för CE-märkning påbörjats.

Vi är mycket stolta över att få varit med på den här resan, från idé och ända fram till patienttester.

 

Vi pratade med Absorbest och bad dem berätta om samarbetet med RISE och PEA.

Hur kom ni i kontakt med RISE?

Absorbest ägare Rolf Rovaniemi träffade Felldin, koordinator/spindel mot forskningsvärden via Linköpings Universitet, på en middag på slottet för 5–6 år sedan. De utbytte information och eftersom en sensor i våra produkter var ett intressant område bestämde de att ett möte skulle ordnas mellan Absorbets och Acreo. På den vägen sammankopplades Absorbest och Acreo för ett första lunchmöte.

Hur såg utvecklingsprocessen av projektet ut?

Projektet startade med en teoretisk förstudie kring olika alternativ för sensorer i sårförband. Tillsammans valde vi att gå vidare med en fuktsensor eftersom det kändes nära tillhands för våra superabsorberande förband som hanterar mycket vätska.

RISE föreslagit en innovativ lösning på hur vi kunde skapa en fuktsensor och utnyttja deras befintliga display. Utvecklingsprocessen gick vidare mot en demonstrationsskala för att visa på funktionen varpå vi tillsammans sökte och fick finansiering i Vinnovas program Smartare Elektroniksystem för att vidareutveckla sensorn från demo-skala till slutlig produkt.

Den framtagna fuktsensorn har därefter testats i en klinisk prövning på några patienter för att kunna bedöma hur sammansättning av sensor och förband fungerar.

Hur fungerade samarbetet?

Samarbetet med RISE har fungerat mycket bra. Det har varit enkelt och smidigt att jobba tillsammans.

Vad tycker ni RISE har bidragit med?

RISE har bidragit med stor kunskap inom tryckt elektronik och en innovativ lösning för hur vi ska utforma och tillverka fuktsensorn och displayen. Samtidigt som de ligger nära forskningen inom området har de varit lyhörda för våra behov som ett mindre medicintekniskt företag och de krav som ställs på den färdiga produkten.

RISE har visat att de kan omsätta teorin till en kommersiellt gångbar produkt. I samarbetet har RISE även bidragit med projektledning samt tester på professionell nivå.

Hur kommer den här lösningen påverka vårdkvaliteten för personalen och patienterna?

Att själv som patient kunna läsa av fuktsensorns display och se om den indikerar på ett förbandsbyte bidrar till ökad medverkan i behandlingen, vilket har visat sig framgångsrikt när patienten kan bli engagerad. För vårdgivaren kan fuktsensorn ge vägledning och en trygghet i beslutet om och när förbandsbyte ska ske.

Vad kommer härnäst?

Absorbest har ansökt om att få CE-märka ett förband med fuktsensorn och väntas få svar på detta under våren 2020. När produkten har ett CE-märke är tanken att några vårdenheter ska få utvärdera produkten i större skala än den lilla patientstudie som hittills utförts, och ges större kunskap kring funktionen.

Läs mer om Absorbest här:

Webbplatshttps://absorbest.se/
Facebook: facebook.com/drymaxwoundcare
Linkedinlinkedin.com/company/absorbestab