Swedish Research Laboratory for Printed Electronics (Svenskt forskningscentrum för tryckt elektronik)

Ett vetenskapligt centrum

Inom ramen för PEA-M har Swedish Research Laboratory for Printed Electronics grundats tack vare donationer på cirka 2,5 miljoner EUR från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Tillsammans utgör utrustningen i PEA och det nya laboratoriet en av Europas mest avancerade anläggningar för forskning och utveckling mot morgondagens produktion. Laboratoriet kommer att utgöra stommen för svenska samriskprojekt inom tryckt elektronik.

SRLPE är den ledande resursen vad gäller forskning och utveckling inom tryckt elektronik i Sverige. Vårt mål är att fungera som en naturlig kontaktpunkt för material- och processutveckling inom tryckt elektronik och att fungera som en katalysator för forskning inom området. Vi strävar efter att skapa en attraktiv teknik- och samarbetsplattform som möjliggör enklare implementering och snabbare offentlig acceptans. Ett starkt SRLPE garanterar framsteg inom materialforskning, kemi, fysik, bearbetningstekniker, systemintegration och design.

Ett snabbväxande forskningsfält

Tryckt elektronik är ett av världens snabbast växande forskningsområden och omfattar expertis inom materialforskning, kemi, elektronik, tryckningsprocesser och design. De skandinaviska länderna har haft stor framgång genom att leda och definiera forskningsriktning i detta fält, delvis tack vare vår tvärvetenskapliga forskning och våra robusta lokala industrier inom elektronik, bioteknik, förpackning, tryckning och pappersframställning.

En mängd liknande samriskprojekt har startats internationellt sedan 1990-talet, ofta med fokus på utveckling av bildskärmar och ljuskällor. Några exempel på dessa satsningar är UCSB och DuPont Displays i Santa Barbara, USA, Cambridge Displays Technology i Cambridge, Storbritannien, Technische Universität Dresden och Novaled i Dresden, Tyskland, och Korean Printed Electronics Association (KoPEA) i Sydkorea. Nyligen har ännu fler omfattande samriskprojekt etablerats med fokus på elektroniska sensorer, batterier, signalprocesser och reflekterande skärmar vid bland annat Printed Intelligence, VTT och Uleåborgs universitet i Uleåborg, Finland, och på Holst Center, IMEC och TNO i Eindhoven, Nederländerna.

Tryckt bioelektronik

Tryckt bioelektronik är ett nytt område där Linköpings universitet och SRLPE redan har gjort sig kända internationellt. Institutionen för bioelektronik i Gardanne, Frankrike, är ett exempel på ytterligare ett initiativ inom detta område.

Det sker omfattande insatser i Sverige inom tryckt elektronik och bioelektronik. Inom ramen för iPack Vinnväxt Center vid KTH pågår flera projekt med fokus på smarta förpackningar och sakernas Internet (IoT). På Mittuniversitetet i Sundsvall pågår många projekt i syfte att utveckla tryckta sensorer och minne. På Linköpings universitet, Karlstads universitet och Chalmers tekniska högskola samarbetar olika grupper och branscher för att skapa tryckta solceller på flexibla substrat. KI, RISE Acreo och Linköpings universitet arbetar tillsammans för att utveckla bioelektronik inom ramen för OBOE centre. I Borås görs avsevärda investeringar för Smart Textiles, som förser textilier och kläder med funktioner med hjälp av tryckt elektronik och ledande polymerer i textilfibrer. Innventia (Wallenberg Wood Science Center) har lett utvecklingen av nanocellulosa för att skapa elektriska eller sensoriska funktioner på ytor, kartong och papper. Umeå universitet har arbetat med tryckta ljuskällor, vad som kallas för ljusemitterande elektrokemiska celler (LEEC).

Campus Norrköping

Det mest omfattande samriskprojektet i Sverige genomförs på Campus Norrköping och drivs gemensamt av Linköpings universitet och RISE. Flera forskningscentrum och initiativ har gått samman här vid PEA (Printed Electronics Arena), där en mängd olika projekt drivs. Power Papers (KAW), OPEN (SSF), PEA-PPP (svensk organisation för ekonomisk och regional tillväxt) och OBOE (SSF och VINNOVA) är exempel på sådana projekt. PEA består faktiskt av två delar – projektet PEA och PEA-M, som är den faktiska produktionsmiljön. Denna produktionsmiljö kan ses som ett växthus för tryckt elektronik och den ligger mitt i det historiska landskapet i Norrköping.

Stommen för svenska samriskprojekt inom tryckt elektronik

Tack vare flera finansieringsinitiativ från det svenska vetenskapsrådet, Norrköpings kommun, Vinnova och den svenska industrin har man kunnat etablera en liten produktionsmiljö. Till följd av snabb tillväxt och det faktum att områdets komplexitet stadigt ökar, fungerar PEA-M:s kapacitet som en konvergenspunkt för forskning som genomförs vid PEA och i Sverige som helhet, och det är även därför som SRLPE skapades. Dessutom är ett antal företag och avknoppningsföretag – som exempelvis Thin Film Electronics, Webshape, Paper Displays, Invisense och DP Patterning – beroende av en lokal resurs för deras egen forskning och utveckling (länk till klusterföretag).

“Banbrytande forskning lockar ledande forskare, genererar industriellt intresse och kommersiella möjligheter”. Detta är dagens motto vad gäller forskning inom tryckt elektronik vid Linköpings universitet, och just under de senaste fem åren har två forskargrupper (Berggren och Crispin), som undersöker organisk elektronik, publicerat upp till 10 artiklar i vetenskapliga tidskrifter såsom Nature, PNAS, Angewandte Chemie och JACS. En gemensam nämnare för framgångsrika forskningscentrum över hela världen är tillgången till högkvalitativa laboratorier. Tillsammans skapar SRLPE, PEA-M och Linköpings universitet en miljö där unika samarbeten kan producera avancerad forskning, teknik och tillämpning.