Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Spara energi och rädda miljön

Varje år produceras 50 miljoner ton elektroniskt avfall globalt och siffran ökar. Cirka 100 miljoner telefoner slängs eller återlämnas enbart i Europa varje år och EPA, The Environment Protection Agency, bedömer att endast 15-20% av e-avfallet går in i någon form av kontrollerat kretslopp. Eftersom modern elektronik ofta har kort livslängd är det här ett skenande akut globalt problem.

E-avfall innehåller bland annat bly, kadmium, beryllium, bromerade flamskyddsmedel och sällsynta jordartsmetaller. Hanteringen av e-avfall sker ofta i utvecklingsländer, såsom provinsen Guiyu i Kina eller i Ghana, Nigeria och Indien, med hälsorisker för alla inblandade. Men den stora mängden e-avfall som vi skapar tas aldrig om hand utan bränns eller deponeras, vilket leder till negativ miljöpåverkan i många olika former, till jord och grundvatten via deponier och till luft via förbränning – gifter, cancerogener och tungmetaller frisätts och når hela vägen till djur och människor.

 

I det här sammanhangen kan nya organiska material och organisk elektronik få en stor betydelse och påverkan. Den kan leda till energieffektivare system, utrustning med längre hållbarhet och återvinningsbarhet samt kanske tom nedbrytningsbar elektronik. Organisk elektronik kan påverka utvecklingen i en hållbar riktning, exempelvis genom att använda kolbaserade material istället för sällsynta jordartemetaller och genom att använda mindre energikrävande tillverkningsmetoder än de nuvarande kiselbaserade metoderna.

Partners & Sponsors: